Tafsir Ahlam La Bin Sirin Bil Huroof Maini Al Halam Ul Nabulsi

Tafsir Al Ahlam La Bin Sirin Bil Huroof Maini Al Halam Ul Nabulsi

Tafsir Ahlam ruyat alhajib fa almanam alhajib fa almanam min al’ashya’ almuqalaqat li’ayi shakhs wayurid ‘an yufasir alhulm fi ‘asrae waqt hu ‘an yahlam bishay’ fi jismihi, ‘aw yatih bishay’ fi manamih yakun allah eaza wajala nahana eanh ‘aw hurmuh, wayakun alshakhs qalaq wayurid tafsir maenaa alhulm fi ‘

asrae waqt mumkin wafi hdha almaqal natakalam ean maenaa ruyat Tafsir Ahlam alhajib fi alhilmi, wanatakalam ean ruyatih fi almanam. ‘iina allah eaza wajal jaeal lana alhajib lihimayat aleayn min maa’ almatar ‘aw alearqa, wakathir min alnisa’ tuhawil ‘

an tujmilah watarsamuh wataemal bih ‘ashya’ qad haramaha allah Tafsir Ahlam wanahana eanha. Tafsir ahlam muhtawayat almawdue tafsir hulm ruyat alnahr fa almanam tafsir hulm ruyat alwird fa almanam tafsir hulm ruyat jamae

al’umi fa almanami tafsir hulm ruyat jamae alzawjat fa almanam tafsir hulm ruyat jamae almaharim fa almanam tafsir hulm ruyat jawz alhind fa almanam tafsir hulm ruyat kharibshat alqitat fa almanam tafsir hulm ruyat alsadiq fa almanami tafsir hulm ruyat

aljabal fa almanam tafsir hulm ruyat shurb alzanjabil fa almanam Tafsir al Tafsir Ahlam ahlam tafsirat ruyat alhajib fa almanam ‘iidha ra’aa alhalim hajib fi almanam yadulu dhlk ealaa alsumeat altayibat lilshakhs alhalim

Tafsir Ahlam wamakanatih aljayidat wasat alnaas. ‘amma ‘iidha ra’aa alhalim alhajibina, fahdhaan yufasir bialwalidayn lisahib alhilmi, watakhtalif min shakhs liakhar ealaa hsb nawe hulmihi, waydaan yujad tafsir eind ruyat alhajib yaeni alzawjat ‘aw alzawjan

Tafsir Ahlam meaan wal’abna’ wal’aqarib walshuraka’ fi aleaml. ma maeni lawn alhajib fa almanam? yujad lunan yazhiran lilhalim alhawajib fi almanam wal’usud wal’abyad wa’ahyana al’iinsan ‘iidha ra’aa allawn al’aswad yaqul ‘iinah shay’ syy, wa’iin kan ‘abyad fahu bishay’ jmyl, walakun fi al’ahlam kathiraan minha

tahsul bialeaksi, bimaenaa law hulm alshakhs bialhawajib shadidat alsawad fahdha yaeni salah Tafsir Ahlam alhal lilhalim fi hayatah wanajahih wataysir al’umur lah. ‘amma ‘iidha ra’aa alhawajib biallawn al’abyad fahi tadulu ealaa alkhayr walshari meaan,

bimaenaa ‘anaha ‘ahyanaan tazhar lilhalim watufasir ‘anaha taeni bitul aleumr lilhalim wa’anah sawf Tafsir Ahlam yaeish hayatan tawilat. waydaan tufasir ‘anaha sawf takun ‘indharaan lilhalim bi’anah sawf yaqae fi mashakil ‘aw humum ‘aw huzn fi alfatrat alqadimati, walaha tafsir aydaan ‘anaha min almmkn

taghayar alhal lilhalim lil’aswa fi hayatah bishakl eamin wallah ‘aelam. dilalat watafsirat taghyir shakal alhajib fa almanam ‘iidha kan alhalim yaraa alhawajib fi shakl ghazir min alshier wamuliyat wadakinatin, fa’iinah yufasir lisahib alhulm bialkhayr walrizq walbarikat walfirj. ‘amma ‘iidha ra’aa alhalim alhawajib aleadiat Tafsir Ahlam

almutasawiat fa’iinaha min al’ahlam aljamilat lah; li’anaha tufasir bialhal aljayid wasalah alhal lisahib alhilm. wa’iidha ra’aa alhalim ‘ana shakal alhajibin mutawasil bibuedi, fa’iinah yaeni alairtibat aljayd min alnaas almuhitayn liha, wataeni altamasuk walsilah al’asrii walhayatii lisahib alhulmi, wataeni aydaan alhabu walmuadat wal’ulfat bayn alshakhs wa’asratah walnaas. wa’iidha ra’aa alhalim ‘ana alhajibin biead ean

baedihima, fa’iinah la yaeni khayrana li’anah yadulu ealaa ‘ana eayilatuh baynahum karahiatan shadidatun. aikhtilaf alrajul walmar’at fa ruyat alhajib fa almanam yujad aikhtilaf ‘iidha kanat almar’at ‘aw alrajul aldhy yaraa fi manamih shakal ‘aw lawn

alhajib swa’ khayranaan ‘am sharaaan, mae aikhtilaf al’ashkhas ‘iidha kan rayiy alhulm rajul fi alhulm falaha alkthyr min altafsirati, bimaenaa ‘anah ‘iidha ra’aa alrajul alhajib fi alhulm yaeni lah alwalidayn ‘aw alzawjayn biaikhtilaf nawe alhulm ‘aw yaeni lah alshakhsayn almurafiqin lah fi alhilm. kama taeni lah hsb alruwyat almarad walhum walhizn fi

hadhih alruwya, waydaan qad takun zynt hayatah alqadimat watakun jayidatan lah. ‘amma ‘iidha kanat aimra’at falaha aydaan ‘akthar min tafsirin, bimaenaa ‘anah ‘iidha kanat euzaba’ fahu yaeni laha ahd min ‘asdiqayiha ‘aw ‘uqaribiha. wa’iidha ra’athum jamilin washaklhuma mutanasiqun, fayubashir laha bialkhayr walruzqi, walakun laha tafsir akhar ‘iidha ra’at almar’at ‘ana

hawajibaha tatasaqat ‘aw taqea, fa’iinah yaeni laha ‘anaha sawf tafqid shakhs eaziz ealayha min ‘asdiqayiha ‘aw eayilatiha, wayudulu ealaa almarad wal’alam walhizn wallah ‘aelam. wafi alnihayat ‘atamanaa ‘an ‘akun ‘afidatkum fi tafsir maenaa ruyat alhajib fi almanam, wa’arju eamal layk washayr liaistifadat aljamie minh.

tafsir hulm ruyat alaimtihan fa almanam

تفسير حلم رؤية الامتحان فى المنام tafsir ahlam
تفسير حلم رؤية الامتحان فى المنام tafsir ahlam

tafsir hulm ruyat alaimtihan fa almanam ruyat alaimtihan fa almanam tueadu fatrat alaimtihanat min ‘akthar al’awqat alty ymkn ‘an tusabib alqalaq waltawatur walrueb ladaa alkthyr min alnaasi, falhayat alty yaeishuha al’iinsan ma hi ‘iilaa majmueat min alaimtihanat alty yamuru biha marhalat baed al’ukhraa, walikun ruyat

alaimtihan fi almanam takhtalif kthyrana min halat ‘iilaa ‘akhri hayth ‘ana alshakhs aldhy yaraa alaimtihan fi almanam ymkn ‘an tuathir halatih alnafsiat ealaa ma yarah fi hilmihi, waqad sharah almufsirun kl ma yakhusu alaimtihan ‘iin kan alshakhs ra’aa tilk alruwya fi almunam. Tafsir ahlam muhtawayat almawdue tafsir hulm

ruyat alnahr fa almanam tafsir hulm ruyat alwird fa almanam tafsir hulm ruyat jamae al’umi fa almanami tafsir hulm ruyat jamae alzawjat fa almanam tafsir hulm ruyat jamae almaharim fa almanam tafsir hulm ruyat jawz alhind fa almanam tafsir hulm ruyat kharibshat alqitat fa almanam tafsir hulm ruyat alsadiq fa almanami tafsir

hulm ruyat aljabal fa almanam tafsir hulm ruyat shurb alzanjabil fa almanam Tafsir al ahlam tafsir hulm alaimtihan fa almanam liaibn sayrin ‘ajmae jumhur aleulama’ ‘ana ruyat alaimtihan fi almanam yadulu ealaa nawe min alshurur, kama ‘ana abn sirin qal ‘iina ruyat alaimtihan fi almanam ymkn ‘an takun mjrd aikhtibar

min rabi alealamin eaza wajalin lil’iinsan hataa yakhtabir madaa quatuh wasabrih wa’iimanih biallah alwahid alqahhari, wa’ana alsueubat alty ymkn ‘an yuajihaha al’iinsan fi almanam eind hali alaikhtibar ‘iina raha alshakhsa, fa’iina hdha fi tafsir abn sayrin yadulu ealaa ‘ana hdha alshakhs sahib tilk alruwyat beydana ean rabi

alealamin subhanah wataealaa, wa’anah muqasar fi ‘ada’ alfurud aldiyniat alty ‘amrina allah taealaa biha. altaakhir ean alaimtihan fa almanam ‘ajmae jumhur aleulama’ walmufasirin ‘ana ruyat alshakhs nafsah fi almanam wahu yata’akhar ean maweid alaikhtibar yaeni ‘an hdha alshakhs yata’akhar fi hayatah aleamaliat

alhaqiqiat ean tahqiq tumuhihi, wa’an hdha ymkn ‘an yadula fi altafsir ean fashal fi kli ma yaseaa ‘iilayh al’iinsanu, wayatamanaa ‘an yuhaqiqah. hulm alaimtihan fa almanam balnsbt lilmara’a ‘iina ra’at almar’at nafsaha fi alaimtihan wakanat taghsh fa’iina hdha yaeni ‘anaha la taqum bima yjb ealayha alqiam bih, wa’ajmae jumhur

aleulama’ bi’ana hdha fi altafsir ymkn ‘an yadula ealaa ‘ana tilk almar’at mutahimat bishay’ min al’ashya’ ghyr aljaydat, wa’anaha la tatabie al’akhlaq altabieiat alty yjb ealayha ‘an tatabieaha, ‘aw ‘anaha fi hayataha alhaqiqiat taqum bibaed altasarufat alty la yjb ealayha ‘an taqum biha hayth ‘iinaha min altasarufat alty tuetabar khatiat. hulm alaimtihan fa almanam balnsbt lilrajul ‘iina ruyat

alshakhs nafsah fi alaimtihan ‘iin kan rjlaan wakan yughsh fi alaimtihan fi alhilmi, fa’iin hdha fi altafsir yaeni ‘an hdha alshakhs sahib tilk alruwyat lays min al’ashkhas aldhyn ladayhim wuduh fi hayatihim hataa mae ‘anfusihim, ‘aw qad yadulu hdha aydaan ealaa ‘an tariq hdha alrajul masdud bibaed al’ashkhas aldhyn yuridun wayaemalun ealaa jaealah yudilu altariq almustaqim alsawi

aldhy yjb ealayh ‘an yaqum bih wayatamashaa maeah. alghushu fi alaimtihan fa almanam ‘iina ra’aa alshakhs nafsah fi almanam ‘anah yaghsh fi alaimtihani, fa’iina hdha fi altafsir yaeni ‘an hdha alshakhs yataharab min kl min hawlah min alnaasi, wayuhawil ‘an yabqaa beydana ean ‘ayi masyuwliat ymkn ‘an tatiah

min janbihim. kama ‘anah ymkn ‘an yadula ealaa ‘an hdha alshakhs sahib tilk alruwya yaftaqid ‘iilaa alhidayat walmasar alqawim fi hayatihi, walati tajealuh yalja ‘iilaa tariqat alghushi hataa fi manamih. alaimtihan walkhayr fa almanam ‘ajmae eulama’ altafsir ‘

ana ruyat alaimtihan bishakl eamin fi almanam tadula ealaa alkhayri, walati ymkn ‘an tufasir bisabr al’iinsan wamuhawalatih bulugh ‘aelaa mkant fi alhayat waleamal aljadi aldhy ymkn ‘an yaqum bih. kama ‘anah ymkn ‘an taeni ‘ana alshakhs sahib alruwyat sayatakhalas min almushkilat alty ymkn ‘an tuajihah fi hayatihi.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق